Email: info@deheen.org
 
Skip Navigation Links

Wat is stichting Leefbaarheid de Heen?

 • Leefbaarheid de Heen is, alweer meer dan 30 jaar geleden, ontstaan vanuit de problematiek dat de bevolking van De Heen sterk vergrijsde. De groei van het dorp kwam tot stilstand, er kwamen immers nauwelijks nieuwe woningen bij. Door een gezamenlijk dorpsbelang in 1993 maakte leefbaarheid de Heen een soort revival mee. Toen ook de komst van varkensstallen en afvalverwerkers dreigde, ontstond  een tweede gezamenlijke belang. Zo zijn er in de loop der jaren wel meerdere gezamenlijke belangen bijgekomen.
 • Wat is nu een leefbaarheidsgroep? Een echte definitie staat niet vast, zelf omschrijven we het als een groep mensen die zich vrijwillig inzetten voor het aanpakken van diverse problemen en daarbij  opkomen voor de belangen van ons dorp. Tijdens de vergaderingen van de leefbaarheidsgroep worden de diverse zaken die spelen,  geïnventariseerd en besproken waarna eventuele actie wordt ondernomen.  Er vindt altijd terugkoppeling naar de bewoners plaats, daar we, als groep, voor elkaar en het dorp bezig zijn.
 • Inmiddels is de leefbaarheidsgroep een stichting geworden en werden de doelstellingen en reglementen geformaliseerd. De huidige samenstelling is alweer 22 jaar onveranderd, wel zijn we blij met de recente uitbreiding.
 • Stichting Leefbaarheid de Heen heeft een getekend convenant van samenwerking met het college van B&W van de gemeente Steenbergen. Haar legitimiteit is tevens gebaseerd op overleg met bewonersgroepen en communicatie met lokale ondernemers. Wanneer nodig worden  enquêtes gehouden, zodat alle dorpsbewoners in staat worden gesteld hun mening of advies te geven.


Wie zijn de leden van Stichting Leefbaarheid de Heen?

 • Bestuur: Onze voorzitter is Piet de Jong, secretaris is Jacqueline Pop, penningmeester en Vicevoorzitter is Wim Pop. We hebben daarbij de volgende vaste leden: Herman Riemslag, Kees Schepers, Kees Hensen en Adri Steffen. Diverse leden, we zijn trouwens allemaal vrijwilligers, hebben elk of in groepjes een deelgebied waaraan extra aandacht wordt besteed. Het is absoluut zo dat we gezamenlijk, als groep, besluiten nemen en voor elkaar kunnen waarnemen.
 • Verder is er nog een grote groep van 11 bewoners die met ons meedoen als meedenkers, schrijvers en netwerkers in het kader van de “Toekomst- visie” en de daaraan gerelateerde opvolging.
 • Je kunt met ons in contact komen door onze website te bezoeken, of een email te sturen aan info@DeHeen.org.  Ook kun je een briefje achterlaten in ons dorpshuis “De Stelle”of via ons correspondentie adres Dorpsweg 132 De Heen.


Wat staat er formeel in onze statuten?

 • Het beschermen en het verbeteren van het leefmilieu in en rond het kerkdorp De Heen en omgeving, alsmede al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 • In het bijzonder stelt de stichting zich daarbij tot doel:
  • Het ondersteunen, stimuleren en zonodig coördineren van activiteiten van overheid en particulier initiatief gericht op de doelstelling van LdH.
  • Het, in die gevallen, waarin het naar oordeel van het bestuur wenselijk is, op eigen naam voeren van gerechtelijke of administratieve procedures.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • Het voeren van overleg met de in aanmerking komende organisaties en instellingen.
  • Het gebruik maken van alle rechtens geoorloofde middelen, die voor de verwezenlijking van het doel bevorderlijk kunnen zijn.
  • Het verkrijgen van subsidies en andere financiële bijdragen.
 •  Stichting Leefbaarheid De Heen onderhoudt gesprekken met: de dorpsgenoten, de gemeenteraad en het college van B&W Steenbergen, media, ondernemers, belanghebbenden, overige dorpsraden en leefbaarheidsgroepen, gelieerde instanties en adviseurs, juristen en vakdeskundigen.


Wat is er zoal gedaan in de laatste decennia en waar zijn we nu mee bezig?

Wij hebben ons in de afgelopen jaren met tal van onderwerpen bezig gehouden, daarbij hebben wij regelmatig positieve resultaten behaald.  De volgende zijn zeker vermeldenswaard:

 • Het formeel maken van een regelmatig overleg met de gemeente en college van B&W Steenbergen en daarbij zaken die belangrijk zijn voor De Heen onder de aandacht brengen. Dit vindt plaats in het kader van formeel overleg, lobbyen en actieve informatie uitwisseling.
 • Het verkrijgen van meer woonruimte of bouwkavels om daarmee het dorp te kunnen laten groeien. Gesprekspartners waren woning corporaties, de gemeente en project- ontwikkelaars.
 • Het behoud van het landschappelijk karakter en de natuur bij De Heen en in ons buitengebied. Denk hier bij aan de ecologische zones, het stilte gebied en de Brabantse water delta.
 • Het verkrijgen van het trapveldje en de  speelapparaten voor de jongeren in De Heen.
 • Groen aanplant bij de entree van het dorp en de aansluiting bij de Zeelandweg oost.
 • Het weren van een massale vestiging van bio- en afval verwerkende industrie.
 • Het behoud van ons dorpshuis


Wat zijn de aandachtpunten voor de toekomst?

Wij willen:

 • De Toekomstvisie, die door ons is voorgedragen, in overleg met de gemeente tot  goede uitvoering brengen. Wij willen dit realiseren door middel van een concreet plan van aanpak.
 • Met de project ontwikkelaar en de gemeente zorgen dat het plan voor de nieuwe huizen aan de Helenahoeve ook daadwerkelijk als resultaat de bouw van nieuwe woningen oplevert.
 • Iedere mogelijkheid aangrijpen om de discussie voor een rotonde aan de Zeelandweg levendig te houden, met als einddoel, de aanleg van een rotonde bij de aansluiting met de Zeelandweg.


Natuurlijk kunnen we altijd hulp gebruiken!

 • Bent u ook geïnteresseerd in de ontwikkeling en het welzijn van uw dorp? Dan bent u van harte welkom u aan te sluiten bij de participatie groep. Dit is de groep die in het leven geroepen is om de toekomstvisie te realiseren. Want ook al is het eerste werk gedaan, er ligt nog veel werk op ons te wachten zodra de toekomstvisie door de gemeente is goedgekeurd en wij met de verschillende projecten aan de slag kunnen gaan.
 • Het is altijd goed om een flinke groep meedenkers te hebben uit de bevolking. Iedereen kan zijn steentje bijdragen, oud of jong. Wij delen de wil om het dorp weer te laten opbloeien, en daar willen wij met zijn allen onze schouders onder zetten.

 

 
     
     
  Krantenknipsels         Overzicht

Steenbergse Courant 17-7-2015
Gezellig buurtfeest in De Heen…..

Steenbergse Courant 3-7-2015
Smullen geblazen in het Heense Bakhuys…..

Steenbergse Bode 24-6-2015
Gebied wordt nu letterlijk op de kaart gezet…..

Steenbergse Bode 24-6-2015
De uitwijk in De Heen groeit met onderscheidend vermogen…..

Steenbergse Courant 22-5-2015
Na 106 jaar laatste fluitsignaal Val Aan…..

Steenbergse Courant 22-5-2015
Jubileum Hoekkunst komt goed uit de verf…..

Steenbergse Courant 22-5-2015
Clinic voor startende ondernemers op golfbaan…..

Steenbergse Courant 6-5-2015
Informatie bijeenkomst valpreventie ouderen…..

Steenbergse Bode 6-5-2015
Doek valt voor Val Aan…..

Brabantse wal krant 22-4-2015
Ruige vegetatie in het groene waterrijke Dintelse Gorzen…..

Steenbergse Courant 3-4-2015
Een onzichtbaar kunstwerk op de bodem…..

Steenbergse Courant 20-3-2015
Klepdeur Benedensas beschermt straks 4 miljoen mensen…..

Steenbergse Bode 18-3-2015
Sluis van Benedensas krijgt extra klepdeur…..

Steenbergse Bode 25-2-2015
Schapenput kan bijna uitbreiden…..

Steenbergse Courant 20-2-2015
Reis door de ruimte in De Heen…..

Steenbergse Courant 20-2-2015
Open dagen bij Van Trier Transportbanden…..

Steenbergse Bode 11-2-2015
Vele honderden toeschouwers genieten van prachtige creaties…..

Steenbergse Courant 6-2-2015
Carnaval met een lach en een traan voor fam Van der Zande…..

Steenbergse Courant 23-1-2015
Benedensluis gestremd voor alle waterverkeer…..

Steenbergse Bode 21-1-2015
Komst van Heense Hoeve zorgt voor veel vragen…..

Steenbergse Courant 16-1-2015
Val Aan-erelid Peder Fagerli overleden…..

Steenbergse Bode 24-12-2014
Sluis Benedensas voorlopig dicht…..

Steenbergse Courant 19-12-2014
Kerstdorp op huiskamerformaat…..

Steenbergse Courant 19-12-2014
Kerk brengt De Heen toch weer samen…..

Steenbergse Bode 17-12-2014
De Heen beleeft intieme kerstmarkt…..

BN DeStem 15-12-2014
Van jubileumbestuur tot ereburgers De Heen…..

Steenbergse Courant 12-12-2014
Kerstmarkt met afsluiting jubileumjaar in De Heen…..

Steenbergse Bode 10-12-2014
Werk aan waterberging in volle gang…..

Steenbergse Bode 3-12-2014
Vergunningen Heense Hoeve zijn rond…..

Steenbergse Bode 26-11-2014
Bakhuys De Heen heeft dorpsfunctie weer terug…..

Steenbergse Courant 21-11-2014
Restauratieteam Bakhuys De Heen heeft eer van z'n werk…..

Steenbergse Courant 21-11-2014
Echtpaar Valkhoff wint de cultuurprijs van Steenbergen…..

Steenbergse Courant 21-11-2014
Bevrijdingsconcert in cultuurtempel…..

Steenbergse Bode 19-11-2014
Veiligheid staat voorop bij grootste waterberging van Nederland…..

Steenbergse Bode 19-11-2014
Sint en Piet veilig aangekomen in De Heen…..

Steenbergse Bode 19-11-2014
Benedensas krijgt tweede klepdeur tegen hoog water…..

Steenbergse Bode 19-11-2014
Bakhuys De Heen klaar voor opening…..

Steenbergse Courant 14-11-2014
Sint, Zwarte Piet en publiek trotseren weer en wind…..

Steenbergse Bode 14-11-2014
Echtpaar Valkhoff wint BCD cultuurprijs…..

Steenbergse Bode 12-11-2014
Zijlmans waakt voor kaalslag De Heen…..

Steenbergse Courant 7-11-2014
Einde verhaal voor bouwclub Deen…..

Steenbergse Courant 7-11-2014
Drie genomineerden voor Brandt-Corstius-Duijkersprijs…..

Steenbergse Courant 7-11-2014
Afscheidsviering in kerk De Heen…..

Steenbergse Bode 5-11-2014
Standplaatsen versterken dorpen…..

Steenbergse Bode 5-11-2014
Rust, ruimte, sociale veerkracht houden De Heen leefbaar…..

Steenbergse Bode 5-11-2014
Geen steun voor motie nissenloods Deen…..

Steenbergse Bode 22-10-2014
Nostalgische Bietentocht…..

Steenbergse Bode 15-10-2014
Bisschop Liesen in OLV ten Hemelopneming De Heen…..

Steenbergse Bode 15-10-2014
D'een verzekerd van onderdak…..

Steenbergse Courant 10-10-2014
Van Trier verwerft Fatimaschool, Val Aan velden en Helenahoeve…..

Steenbergse Courant 10-10-2014
Val Aan zet Joop Merle in de bloemetjes…..

Steenbergse Courant 10-10-2014
Derde filmavond over 400-jarig De Heen…..

Steenbergse Bode 8-10-2014
Derde filmavond De Heen 400 jaar…..

Steenbergse Bode 8-10-2014
Bietentocht doet Benedensas aan…..

Steenbergse Courant 26-9-2014
Frontlinie uit 80-jarige oorlog als trekpleister…..

Steenbergse Courant 19-9-2014
Westhavendijk binnen twee weken weer open…..

Steenbergse Courant 19-9-2014
Natuurwandeling 400- jarig De Heen…..

Steenbergse Bode 17-9-2014
Tweede klepdeur Benedensas…..

Steenbergse Bode 17-9-2014
Natuurwandeling De Heen 400 jaar…..

Steenbergse Bode 17-9-2014
Beslissing BC Deen volgt pas later…..

Steenbergse Courant 12-9-2014
Verliefd en getrouwd op het Benedensas…..

Steenbergse Courant 12-9-2014
Nog geen onderdak voor BC Deen…..

Steenbergse Courant 12-9-2014
Heense motorcoureur Luca Kramer…..

Steenbergse Courant 5-9-2014
A4 vanaf 24 november open voor verkeer…..

Steenbergse Courant 5-9-2014
Fleur van Eijden rijdt sterk NK…..

Steenbergse Courant 5-9-2014
De Heen van toen…..

Steenbergse Courant 5-9-2014
Onderdak voor BC Deen…..

Steenbergse Courant 29-8-2014
Excursies in de Dintelse Gorzen…..

Steenbergse Courant 29-8-2014
Dorpsbarbecue in De Heen…..

Steenbergse Bode 27-8-2014
Barbecue De Heen door honderden bezocht…..

Steenbergse Bode 20-8-2014
Provincie verbetert N257…..

Steenbergse Bode 30-7-2014
Volkspartij steunt Bouwclub Deen…..

Steenbergse Bode 30-7-2014
Lustrum Heensche Golfvereniging…..

Steenbergse Bode 30-7-2014
Eindelijk vooruitgang voor De Schapenhut…..

Steenbergse Courant 11-7-2014
Zorgen om fietsroute Heense schooljeugd…..

Steenbergse Courant 11-7-2014
Dubbel gevoel afscheid Fatimaschool…..

Steenbergse Bode 9-7-2014
Fatima school sluit deuren…..

Steenbergse Courant 4-7-2014
Buurtfeest loopt uit de hand…..

Steenbergse Bode 2-7-2014
Fatima school op excursie…..

Steenbergse Bode 25-6-2014
Valance Bickel schittert…..

Steenbergse Bode 25-6-2014
Spar weer een dag open…..

Steenbergse Courant 20-6-2014
400 jarig bestaan De Heen…..

Steenbergse Courant 20-6-2014
Dikke Pluim aan Spar…..

Steenbergse Bode 18-6-2014
De Heen viert 400-jarig bestaan…..

Steenbergse Courant 13-6-2014
Kansarme kinderen beleven Prachtdag…..

Steenbergse Bode 11-6-2014
Deenenèr koopt OLV ten Hemelopnemingkerk…..

Steenbergse Courant 6-6-2014
Kerk verkocht…..

Steenbergse Courant 6-6-2014
Boerenmarkt De Heen…..

Steenbergse Bode 4-6-2014
Nieuwe kans rotonde…..

Steenbergse Bode 4-6-2014
Presentatie 'Rondje De Heen'…..

Steenbergse Courant 23-5-2014
Val Aan gaat vrijwel zeker laatste seizoen in…..

Steenbergse Bode 14-5-2014
Bushalte…..

Steenbergse Courant 9-5-2014
Tweede filmavond in De Stelle…..

Steenbergse Courant 9-5-2014
Koningsdag in De Heen…..

Steenbergse Courant 9-5-2014
High tea…..

 
     
     
  Een Rondje de Heen

‘Een rondje De Heen’
telt 192 pagina’s en bevat meer dan 400 foto’s en illustraties. De gids beschrijft, aan de hand van de fiets- en wandelkaart, allerlei interessante onderwerpen die met het dorp en het buitengebied te maken hebben.

 

Kijk hier voor meer info...